Please use the most adaptable Latin to Cyrillic online text convertor.

Cyrillic-Latin Encoder

"Neo" Coding (The Bulgarian Alphabet):

À-A | Á-B | Â-V | Ã-G | Ä-D | E-E | Æ-J | Ç-Z | È-I | É-Y | Ê-K | Ë-L | Ì-M | Í-N | Î-O
       Ï-P | Ð-R | Ñ-S | Ò-T | Ó-U | Ô-F | Õ-H | Ö-C | ×-5 | Ø-7 | Ù-W | Ú-3 | Ü-8 | Þ-X | ß-Q
à-a | á-b | â-v | ã-g | ä-d | å-e | æ-j | ç-z | è-i | é-y | ê-k | ë-l | ì-m | í-n | î-o
       ï-p | ð-r | ñ-s | ò-t | ó-u | ô-f | õ-h | ö-c | ÷-4 | ø-6 | ù-w | ú-2 | ü-1 | þ-x | ÿ-q


Type of conversion
 
Clear fields
Customize cyrillic->latin


Usage:

Latin -> Cyrillic

Cyrillic -> Latin

 1. cyrillic -> latin [neo] (second option of Action) - acts reverse to latin -> cyrillic [neo], for example:
  if the input is "sl2nceto ne izgrqva ot xg", the output is "ñëúíöåòî íå èçãðÿâà îò þã".
 2. cyrillic -> latin [classic] (third option of Action) - uses the "Classic" Coding

  "Classic" Coding:

  If you enter "ñëúíöåòî íå èçãðÿâà îò þã", then the output is "slynceto ne izgriava ot iug".
 3. cyrillic -> latin [custom] (fourth option of Action) - a user-defined cyrillic to latin conversion; as default it uses the "Classic" Coding. You can set your custom values using the above form.
  1. Step - Select the character you want to replace
  2. Step - Type your new one in the textbox
  3. Step - Click on "Replace"

Escaping and commenting:

Sometimes you may not want to convert a given symbol. To do this place '#' before the symbol -> #4. To exclude from the conversion more than one symbols surround them with dollars -> $this is a comment$.

kirilica kirilitsa cirilica cirilitsa kirilic cirilic kyrilic cyrilic kirillic cirillic kyrillic cyrillic kirilski cirilski latinski latinica latinitsa konverter konvertor konvertirane converter convertor convertirane cyr êèðèëèöà êèðèëèê ëàòèíèöà êîíâåðòîð êîíâåðòèðàíå
Моята библиотека