japanese learning pack

Japanese - Genki Integrated Course

 

Rai Ikka - atarashi tomodachi (Lesson 1 - new friends)

Sumimasen.  Ima; nan-ji desu ka?

Ju-ni-ji-han desu. (It's 12:30.)

2.

Ano, ju-ka-ku-sei desu ka?

Ee, ari-zu-ma-dai (?)

So desu ka. Senmo wa nan desu ka?

Nihongo desu. Ima ni-nensei desu.

 

--

  

 
see also | directory